Spracovanie a ochrana osobných údajov

Ak ste sa registrovali na našej webovej stránke a  ste našim zákazníkom zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľ?
Sme spoločnosť Patrik Paumer, Na Rúrkach 26, 080 01 Prešov, Vaše osobné údaje  spracovávame ako prevádzkovateľ, t. j. určujeme, ako budú osobné údaje spracované, za akým účelom a ako dlho.

Kontaktné údaje
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0905 878 179 alebo nás môžete kontaktovať emailom na email: studio@desin.sk

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov
Právnym základom spracúvania týchto osobných údajov je podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR, existencia zmluvného resp. predzmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou ako poskytovateľom služby a vami ako záujemcom a prijímateľom tejto služby, a teda existencia obchodného, resp. zmluvného vzťahu.

A taktiež je právnym základom podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f) GDPR, existencia oprávneného záujmu prevádzkovateľa, keďže odôvodnene predpokladáme, že Vaša registrácia na našom eshope, resp. záujem o naše newslettre a ich prezeranie znamená aj to, že máte o naše služby záujem.

Prehlasujeme
Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, zmluvného vzťahu, alebo udeleného súhlasu
  • týmto si plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • Poskytovanie služieb – Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme za účelom zasielania vami objednaných objednávok.
  • Marketing – zasielanie Newsletterov  – Vaše osobné údaje (e-mail a meno), využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie tematických Newslettrov o novinkách ktoré ponúkame. Robíme tak z na základe existencie zmluvného vzťahu medzi nami, resp. na základe oprávneného záujmu, keďže  predpokladáme, že vás naše novinky  zaujímajú.

Ako dlho budeme zhromažďovať Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať a spracovávať po dobu trvania nášho obchodného vzťahu, resp.  vášho záujmu o naše služby. V prípade, že tento záujem stratíte dajte nám prosím vás vedieť a odhláste sa s odberu nami rozposielaných ponúk a newslettrov.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.
Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb: GEIS SK,. Ktorý nám zabezpečuje prepravu vašich objednávok na vami uvedenú adresu doručenia. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či sprostredkovateľa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania.

Sľubujeme vám, že v takomto prípade pri výbere budeme na sprostredkovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: studio@desin.sk

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje zbadáte neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak máte námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
(Napr. Odhlásením z dostávania Newslettera, obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie, ktoré si môžete uplatniť v prípade, že vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlasu. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov
E-maily s novinkami vám zasielame na základe vyššie popísaných právnych základoch. Odber našich e-mailov môžete ukončiť stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si vás uistiť, že my ako prevádzkovateľ a taktiež naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.